Privacystatement OOPP

De OOPP gevestigd te Maarssen hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe de OOPP met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

  1. Toepassing
   Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie de OOPP persoonsgegevens verwerkt:

   1. (potentiële) patiënten;
   2. bezoekers aan de praktijk van de OOPP
   3. bezoekers van www.oopp.nl
   4. alle overige personen die met de OOPP contact opnemen of van wie de OOPP persoonsgegevens verwerkt.
  1. Verwerking van persoonsgegevens
   De OOPP verwerkt persoonsgegevens die:

   1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
   2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
  1. Doeleinden verwerking
   De OOPP verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

   1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
   2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
   3. het beschermen van vertrouwelijke gegevens.
  1. Rechtsgrond
   De OOPP verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

   1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
   2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
   3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
  1. Verwerkers
   De OOPP kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van de OOPP persoonsgegevens verwerken. De OOPP sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.
  1. Persoonsgegevens delen met derden
   De OOPP deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is De OOPP deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.
  1. Doorgifte buiten de EER
   De OOPP geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt de OOPP ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).
  1. Bewaren van gegevens
   De OOPP bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De OOPP hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

   1. Medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
   2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
  1. Wijzigingen privacystatement
   De OOPP kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op www.oopp.nl gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.
 1. Rechten, vragen en klachten
  U heeft het recht de OOPP te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met de OOPP door een e-mailbericht te sturen naar info@oopp.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop de OOPP persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met de OOPP door een e-mailbericht te sturen naar info@ oopp.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)